Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế Hải Phòng

Phạm Thuyên
Chức vụ: Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841694
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936613966
Email:
Nguyễn Tiến Đình
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569324
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904230779
Email:
Mai Xuân Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569176
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913561232
Email:
Vũ Đình Tới
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313747132
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903443466
Email:
Giang Hồng Bông
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313746856
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904062488
Email:
Nguyễn Bá Dầu
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Đại diện BQL tại KCN
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569325
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904400292
Email:
Trần Phương Diệp
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569170
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912751649
Email:
Nguyễn Quan Hoài
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tài nguyên – Môi trường
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569397
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913244939
Email:
Trần Vĩnh Hoàn
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quy hoạch và Xây dựng
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569398
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913246230
Email:
Nguyễn Quang Mạnh
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm, tu vấn dịch vụ đầu tư KKT Hải Phòng
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313746047
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913560882
Email:
Vũ Văn Quý
Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0318603764
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913244027
Email:
Nguyễn Ngọc Sinh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569324
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979741388
Email:
Đỗ Thị Kim Thanh
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Thương mại - Xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569171
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915349168
Email:
Nguyễn Công Thành
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tổ chức và Đại diện BQL tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841138
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913063941
Email:
Hoàng Văn Thân
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841138
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915682886
Email:
Bùi Văn Thụ
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng quản lý lao động
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313822047
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904010854
Email:
Nguyễn Đình Toàn
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng quản lý đầu tư
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841693
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913575844
Email:
Nguyễn Đình Yên
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313822070
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983623603
Email:
Nguyễn Thị Chung
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức và Đại diện BQL tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569169
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979799176
Email:
Phạm Đức Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841138
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912547400
Email:
Trần Ngọc Cường
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313823206
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989565798
Email:
Đồng Quốc Đạt
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức và Đại diện BQL tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569169
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989103090
Email:
Lê Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Thương mại - Xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569171
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904443274
Email:
Nguyễn Mạnh Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0318603764
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913246660
Email:
Trịnh Tuấn Hải
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841138
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989145792
Email:
Phạm Bích Hằng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Lao động
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313822047
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915116305
Email:
Bùi Bình Khang
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Đại diện BQL tại KCN
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569325
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0936466359
Email:
Nguyễn Tuyết Lan
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313841693
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982849689
Email:
Nguyễn Văn Luận
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm, tu vấn dịch vụ đầu tư KKT Hải Phòng
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313746047
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986646789
Email:
Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313822070
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01266404708
Email:
Đồng Xuân Núi
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Quy hoạch và Xây dựng
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569398
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913030952
Email:
Bùi Huy Thắng
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313746856
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912676099
Email:
Phạm Văn Thụy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Đại diện BQL tại KCN
Địa chỉ: Số 24 – Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 0313569325
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904054788
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Ban Quản lý các Khu kinh tế Hải Phòng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia