Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3626
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2740
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2422
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2359
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2355
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2272
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2316
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2277
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2197
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2470
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2244
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2335
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2283
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2230
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2243
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2238
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2317
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2238
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2284
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2377
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2453
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3780
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2363
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2264
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2298
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2260
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2245
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2362
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2507
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2198
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2316
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2270
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2481
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2320
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2259
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2305
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2144
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2223
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2249
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2266
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2504
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2252
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2409
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2182
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2235
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2251
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2180
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2357
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2422
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2197
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2381
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2223
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2204
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2288
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2230
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2229
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2210
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2612
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2363
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2306
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2245
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2276
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2199
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2806
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2203
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2461
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2304
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2310
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2489
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2690
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3902
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2585
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2536
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2559
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2357
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2423
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2340
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2308
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2552
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2362
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2387
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2335
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2352
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2471
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3030
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4431
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4834
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3727
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7343
90 Văn phòng Bộ 2884
91 Thanh tra Bộ 2664
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3036
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3054
94 Vụ Pháp chế 3009
95 Vụ Hợp tác xã 3027
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3612
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3078
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 5032
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3183
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5462
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia