Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3899
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2993
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2610
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2541
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2545
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2435
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2490
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2437
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2362
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2677
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2396
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2507
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2466
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2381
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2425
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2404
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2520
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2425
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2471
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2589
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2672
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3999
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2633
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2426
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2488
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2427
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2415
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2555
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2711
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2401
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2545
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2449
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2664
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2512
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2452
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2488
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2314
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2376
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2419
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2483
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2681
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2450
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2658
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2358
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2402
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2416
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2323
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2531
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2591
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2371
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2595
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2397
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2381
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2464
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2436
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2412
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2387
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2863
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2528
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2470
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2414
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2458
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2365
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 3026
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2374
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2645
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2488
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2487
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2673
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2919
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 4167
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2829
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2717
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2785
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2554
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2610
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2538
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2491
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2737
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2554
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2562
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2527
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2541
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2705
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3352
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 5032
87 Cục Đầu tư nước ngoài 5429
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 4085
89 Cục Quản lý Đấu thầu 8258
90 Văn phòng Bộ 3184
91 Thanh tra Bộ 2880
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3304
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3284
94 Vụ Pháp chế 3230
95 Vụ Hợp tác xã 3354
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3887
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3339
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 6992
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3513
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5960
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia