Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3573
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2694
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2394
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2325
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2326
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2245
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2285
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2249
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2166
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2435
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2214
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2301
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2252
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2199
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2217
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2211
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2240
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2174
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2239
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2315
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2375
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3709
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2322
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2233
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2260
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2226
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2222
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2333
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2471
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2164
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2270
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2234
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2450
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2288
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2218
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2271
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2120
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2195
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2217
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2238
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2480
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2216
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2361
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2156
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2208
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2220
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2159
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2326
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2390
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2175
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2335
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2196
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2177
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2263
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2206
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2201
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2187
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2569
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2324
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2262
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2220
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2248
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2174
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2770
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2180
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2429
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2278
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2277
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2455
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2649
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3857
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2543
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2504
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2513
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2331
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2395
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2311
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2278
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2522
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2323
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2358
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2308
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2318
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2430
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 2981
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4317
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4733
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3668
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7176
90 Văn phòng Bộ 2835
91 Thanh tra Bộ 2624
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 2989
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3005
94 Vụ Pháp chế 2960
95 Vụ Hợp tác xã 2967
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3567
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3041
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 4676
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3132
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5357
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia