Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3836
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2937
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2560
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2485
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2486
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2384
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2446
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2390
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2311
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2628
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2356
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2451
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2424
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2339
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2366
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2350
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2468
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2392
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2433
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2541
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2625
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3941
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2556
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2374
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2434
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2383
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2362
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2500
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2651
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2347
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2492
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2402
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2613
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2451
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2399
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2427
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2256
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2331
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2361
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2422
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2633
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2392
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2599
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2310
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2347
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2368
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2290
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2481
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2546
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2318
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2539
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2347
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2336
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2416
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2376
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2352
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2334
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2794
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2473
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2421
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2365
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2401
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2316
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2964
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2325
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2591
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2431
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2431
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2623
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2857
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 4103
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2772
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2662
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2710
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2494
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2555
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2484
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2443
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2692
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2496
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2514
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2481
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2496
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2650
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3264
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4899
87 Cục Đầu tư nước ngoài 5230
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3991
89 Cục Quản lý Đấu thầu 8072
90 Văn phòng Bộ 3110
91 Thanh tra Bộ 2830
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3238
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3226
94 Vụ Pháp chế 3161
95 Vụ Hợp tác xã 3268
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3810
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3259
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 6520
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3418
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5855
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia