Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3772
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2863
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2504
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2432
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2443
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2346
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2403
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2350
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2280
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2581
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2328
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2409
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2385
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2313
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2323
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2306
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2426
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2357
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2386
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2499
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2589
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3902
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2510
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2336
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2385
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2345
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2328
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2454
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2612
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2296
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2439
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2354
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2570
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2404
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2359
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2380
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2217
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2297
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2321
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2366
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2595
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2342
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2527
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2266
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2303
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2328
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2245
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2438
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2504
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2273
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2487
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2293
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2287
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2365
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2316
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2303
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2286
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2735
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2432
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2382
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2318
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2354
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2273
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2924
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2276
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2545
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2393
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2385
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2581
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2793
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 4042
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2706
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2614
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2663
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2450
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2515
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2426
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2393
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2649
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2453
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2477
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2437
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2458
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2603
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3190
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4779
87 Cục Đầu tư nước ngoài 5089
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3921
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7862
90 Văn phòng Bộ 3033
91 Thanh tra Bộ 2782
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3173
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3182
94 Vụ Pháp chế 3119
95 Vụ Hợp tác xã 3200
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3734
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3199
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 6161
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3353
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5730
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia