Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3701
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2805
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2467
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2394
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2409
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2308
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2361
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2318
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2236
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2530
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2289
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2376
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2331
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2264
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2285
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2270
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2393
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2320
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2354
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2460
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2545
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3851
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2467
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2298
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2341
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2306
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2286
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2408
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2559
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2248
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2373
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2308
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2531
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2365
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2319
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2337
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2181
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2259
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2288
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2323
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2550
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2298
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2485
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2216
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2265
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2294
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2215
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2397
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2467
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2231
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2448
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2256
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2240
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2328
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2270
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2264
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2246
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2677
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2403
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2347
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2278
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2319
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2237
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2870
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2241
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2510
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2350
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2351
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2537
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2741
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3973
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2649
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2576
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2620
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2412
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2471
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2385
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2354
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2608
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2421
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2429
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2382
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2401
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2538
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3128
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4626
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4991
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3851
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7672
90 Văn phòng Bộ 2972
91 Thanh tra Bộ 2723
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3106
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3129
94 Vụ Pháp chế 3068
95 Vụ Hợp tác xã 3118
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3687
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3140
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 5747
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3284
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5614
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia