Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Tập đoàn kinh tế

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tên Tiếng Anh : VIETNAM OIL AND GAS GROUP
Tên Viết Tắt : Petro Viet Nam
Loại Hình : Tập đoàn
Địa Chỉ : Số 18 Láng Hạ, Hà Nội - Quận Ba Đình
Điện Thoại : (84-4) 38252526
E-Mail : info@pvn.vn
Website : http://www.pvn.vn
Tình Trạng Hiện Tại : đang hoạt động
Mã Số Thuế :
Ngày Cấp :
Người Đại Diện : Phùng Đình Thực
Chức Vụ :
Nơi Thường Trú :
Vốn Điều Lệ :

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁC :

Thông tin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết định là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (tên giao dịch là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010. Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS GROUP; gọi tắt là Petrovietnam, viết tắt là PVN.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam, được biết nhiều trong khu vực và trên thế giới.

- Tên gọi đầy đủ: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM OIL AND GAS GROUP

- Tên gọi tắt: PETROVIETNAM, Viết tắt: PVN

- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

- Điện thoại: 84 - 04 - 3 8252526

- Fax: 84 - 04 - 3 8265942

- Website: www.petrovietnam.com.vn;

www.pvn.com.vn; www.pvn.vn

- Email: info@pvn.vn

Tại Quyết định số 190//QĐ-TTg ngày 29-01-2011, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. PVN có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

a) Tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết các hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân; tiến hành các hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí; tổ chức quản lý, giám sát công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biên dầu khí trên cơ sở hợp đồng với các nhà thầu dầu khí, với công ty con và với các tổ chức, cá nhân khác.

b) Trực tiếp sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật. Các quan hệ kinh tế phát sinh giữa PVN và các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thể hiện bằng hợp đồng kinh tế.

c) Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; chi phối công ty con theo quy định của pháp luật và điều lệ này.

d) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty con và công ty liên kết.

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

e) Thực hiện những công việc khác mà Nhà nước trực tiếp giao cho PVN và theo các quy định tại Điều lệ này.

* Sứ mệnh:

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước việt nam hùng cường.


* Logo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Biểu tượng Logo với hai màu chính là màu xanh da trời của nền và màu đỏ của ngọn lửa hai nhánh thể hiện thành quả hoạt động tìm kiếm thăm dò-khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác để đưa tài nguyên dầu khí từ lòng đất, lòng thềm lục địa Việt Nam lên phục vụ đất nước. Ngọn lửa đỏ hai nhánh được bắt đầu từ trong lòng chữ V (chữ đầu của từ Việt Nam) được cách điệu tạo cho khoảng trống ở giữa hai ngọn lửa giống hình đất nước. Nhánh màu đỏ cháy lên từ chữ V của hàng chữ màu trắng PETROVIETNAM - tên giao dịch quốc tế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

* Slogan:

Petrovietnam - Năng lượng cho phát triển đất nước

* Tầm nhìn chiến lược đến 2025:

Doanh nghiệp mới tham gia