Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

Nguyễn Quý
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3817700
Điện thoại: 0511.3893776
Điện thoại di động: 0905123237
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Đức Thơ
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3891091
Điện thoại: 0511.3826470
Điện thoại di động: 0913401737
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đồng Thị Bích Chính
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3821355
Điện thoại: 0511.3624090
Điện thoại di động: 0913402270
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Sơn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3840534
Điện thoại: 0511.3847633
Điện thoại di động: 0913453525
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Văn Thanh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3840598
Điện thoại: 0511.3640741
Điện thoại di động: 0913402718
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Dưỡng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3891352
Điện thoại: 0511.3816068
Điện thoại di động: 0905494450
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Kiều Văn Tám
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822759
Điện thoại: 0511.3757426
Điện thoại di động: 0903596983
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Việt Tiến
Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822217
Điện thoại: 0511.3822202
Điện thoại di động: 0914038884
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thanh Tùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822221
Điện thoại: 0511.3821663
Điện thoại di động: 0914934616
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Xa
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 47 Ngô Gia Tự, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3821755
Điện thoại: 0511.3865165
Điện thoại di động: 0905099939
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Võ Thành Cương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3821341
Điện thoại: 0511.3609255
Điện thoại di động: 0905059599
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Hoa
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822217
Điện thoại: 0511.3642244
Điện thoại di động: 0983694525
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3891352
Điện thoại: 0511.3621469
Điện thoại di động: 0905001379
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Văn Liêm
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3817700
Điện thoại: 0511.3710549
Điện thoại di động: 0905082444
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Thị Bích Liễu
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: : Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3832395
Điện thoại: 0511.3644813
Điện thoại di động: 0982793777
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3821755
Điện thoại: 0511.3608288
Điện thoại di động: 0905120202
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Xuân Ngừng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3829690
Điện thoại: 0511.3692911
Điện thoại di động: 0913404483
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Kim Phương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822759
Điện thoại: 0511.3655912
Điện thoại di động: 0905140999
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Phước Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3891352
Điện thoại: 0511.3530939
Điện thoại di động: 0903500568
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Ái Thu
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3821755
Điện thoại: 0511.2249844
Điện thoại di động: 0903515554
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đình Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822759
Điện thoại: 0511.3572915
Điện thoại di động: 0905878877
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Ngọc Vinh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3821341
Điện thoại: 0511.3530838
Điện thoại di động: 0903596542
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hoàng
Chức vụ: Phó trưởng phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822230
Điện thoại: 0511.3719338
Điện thoại di động: 0905003747
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Hoàng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822217
Điện thoại: 0511.3615341
Điện thoại di động: 0982075377
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Nam Hùng
Chức vụ: Phó trưởng phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822230
Điện thoại: 0511.3711408
Điện thoại di động: 0914747979
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Đình Tráng
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 47, đường Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511.3822221
Điện thoại: 0511.361 2122
Điện thoại di động: 0905167916
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia