Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Võ Văn An
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3852722
Điện thoại: 022.3855309
Điện thoại di động: 0912577306
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thái Hưng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854200
Điện thoại: 022.3855736
Điện thoại di động: 0913252277
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Nhuận
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3859867
Điện thoại: 022.3853392
Điện thoại di động: 0913252107
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Phong
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3855400
Điện thoại: 022.3853021
Điện thoại di động: 0913322133
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Huy Du
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854100
Điện thoại: 022.3856179
Điện thoại di động: 0912957365
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Khắc Ninh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854335
Điện thoại: 022.3752179
Điện thoại di động: 0985360769
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Tiến Tá
Chức vụ: Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854532
Điện thoại: 022.3855109
Điện thoại di động: 0912332385
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Tiến Triển
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854249
Điện thoại: 022.3851200
Điện thoại di động: 01688248566
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Thị Ban
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3856395
Điện thoại: 022.3857425
Điện thoại di động: 0915409823
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Quang Hải
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3859866
Điện thoại: 022.3856182
Điện thoại di động: 0913322131
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Anh Bình
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3857425
Điện thoại: 022.3859866
Điện thoại di động: 0912555173
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Thị Châu
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854532
Điện thoại: 022.3855704
Điện thoại di động: 0903497689
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Triệu Văn Cơ
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngọai – Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3852723
Điện thoại: 022.3843316
Điện thoại di động: 0912159530
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Xuân Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854100
Điện thoại: 022.3856884
Điện thoại di động: 0903444118
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Quang Hân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3851057
Điện thoại: 022.3855168
Điện thoại di động: 0915888919
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Văn Nguộn
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3853843
Điện thoại: 022.3853888
Điện thoại di động: 0912416652
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Minh Phong
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3853021
Điện thoại: 022.3855400
Điện thoại di động: 0913322133
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Văn Dũng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế đối ngọai – Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3852723
Điện thoại: 022.3857428
Điện thoại di động: 0904693426
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Trung Dũng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3852019
Điện thoại: 022.3852025
Điện thoại di động: 0982099559
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Như Thanh Hải
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế đối ngọai – Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Đường Khau Cả, TX.Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại: 022.3853944
Điện thoại di động: 0913321836
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phí Thị Mùi
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3852019
Điện thoại: 022.3854465
Điện thoại di động: 0904820456
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Xuân Thắng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3852019
Điện thoại: 022.3856102
Điện thoại di động: 0904102767
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thi Doan
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại cơ quan: 022.3854335
Điện thoại: 022.3859669
Điện thoại di động: 0912312357
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia