Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Ngô Quang An
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3637797
Điện thoại: 0350.3841919
Điện thoại di động: 0913290927
Email:
Phạm Ngọc Cường
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3640101
Điện thoại: 0350.3838556
Điện thoại di động: 0913018973
Email:
Trần Anh Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3630677
Điện thoại: 0350.3680777
Điện thoại di động: 0913290645
Email:
Trần Xuân Đông
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3645228
Điện thoại: 0350.3841277
Điện thoại di động: 0944533379
Email:
Phạm Quốc Khánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642249
Điện thoại: 0350.3641633
Điện thoại di động: 0913367019
Email:
Phạm Thị Phương
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3645228
Điện thoại: 0350.3644748
Điện thoại di động: 0912283957
Email:
Vũ Anh Cao
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636436
Điện thoại: 0350.3647446
Điện thoại di động: 0913018834
Email:
Đỗ Ngọc Hoà
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642443
Điện thoại: 0350.3866573
Điện thoại di động: 0983079867
Email:
Đặng Xuân Thanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3640619
Điện thoại: 0350.3635385
Điện thoại di động: 0915005432
Email:
Vũ Thanh Bình
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3645228
Điện thoại: 0350.3636498
Điện thoại di động: 0914914383
Email:
Trần Thị Hoa
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3643976
Điện thoại: 0350.3635541
Điện thoại di động: 0915606555
Email:
Ngô Văn Hùng
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3643976
Điện thoại: 0350.6533758
Điện thoại di động: 0945339929
Email:
Phùng Thị Tuyết Lan
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636438
Điện thoại: 0350.3845737
Điện thoại di động: 0912318178
Email:
Trần Ngọc Phú
Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp - Nông thôn và Môi trường
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642441
Điện thoại: 0350.3682210
Điện thoại di động: 0912208593
Email:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3643976
Điện thoại: 0350.3641980
Điện thoại di động: 0912039423
Email:
Hà Văn Tiến
Chức vụ: Trưởng Phòng Công nghiệp và cơ sở hạ tầng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636439
Điện thoại: 0350.3637635
Điện thoại di động: 0912233924
Email:
Nguyễn Văn Tuý
Chức vụ: Trưởng Phòng thương mại dịch vụ và Đối ngoại
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3645227
Điện thoại: 0350.3847369
Điện thoại di động: 0913301767
Email:
Hà Lan Anh
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Công nghiệp và cơ sở hạ tầng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636439
Điện thoại: 0350.3640037
Điện thoại di động:
Email:
Ngô Ngọc Đoan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp - Nông thôn và Môi trường
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642441
Điện thoại: 0350.3635567
Điện thoại di động: 0913328572
Email:
Bùi Thị Thanh Hằng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng thương mại dịch vụ và Đối ngoại
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3645227
Điện thoại: 0350.3843733
Điện thoại di động: 0904987670
Email:
Chu Thị Thu Hiền
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp - Nông thôn và Môi trường
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642441
Điện thoại: 0350.3645935
Điện thoại di động: 0914914059
Email:
Trịnh Văn Hoàng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng thương mại dịch vụ và Đối ngoại
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3645227
Điện thoại: 0350.3680362
Điện thoại di động: 0915303207
Email:
Bùi Việt Hùng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636438
Điện thoại: 0350.3641640
Điện thoại di động: 0902282930
Email:
Ngô Dũng Huy
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Công nghiệp và cơ sở hạ tầng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636439
Điện thoại: 0350.3843312
Điện thoại di động: 0983301695
Email:
Phạm Lương Khánh
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636438
Điện thoại: 0350.3649974
Điện thoại di động: 0912030555
Email:
Trần Thị Lan
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Công nghiệp và cơ sở hạ tầng
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636439
Điện thoại: 0350.3846891
Điện thoại di động: 0983670804
Email:
Phạm Văn Long
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642443
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983263181
Email:
Phạm Thành Lợi
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636438
Điện thoại: 0350.3838556
Điện thoại di động: 0919006166
Email:
Trịnh Quỳnh Ngọc
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3642443
Điện thoại: 0350.3642929
Điện thoại di động: 0923801105
Email:
Đặng Thị Bích Nguyệt
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636436
Điện thoại: 0350.3646654
Điện thoại di động: 0912000497
Email:
Nguyễn Văn Uân
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 172, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại cơ quan: 0350.3636436
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913344254
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia