Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Nguyễn Văn Độ
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3844835
Điện thoại: 038.3843219
Điện thoại di động: 0913272029
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cao Văn Chính
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3842345
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912249018
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Nam Đình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3592953
Điện thoại: 038.3842093
Điện thoại di động: 0913273005
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Hiếu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3834310
Điện thoại: 038.3861186
Điện thoại di động: 0913357848
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Thanh Miễn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 20 đường Tràng Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3842794
Điện thoại: 038.3564716
Điện thoại di động: 0913274850
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Nhật An
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3843102
Điện thoại: 038.3824576
Điện thoại di động: 0913384353
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Việt Dũng
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3592246
Điện thoại: 038.3530707
Điện thoại di động: 0904479555
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Sỹ Hoà
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847591
Điện thoại: 038.3595350
Điện thoại di động: 0912479261
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847563
Điện thoại: 038.3845026
Điện thoại di động: 0913597226
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Viết Ninh
Chức vụ: Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3592821
Điện thoại: 038.3837221
Điện thoại di động: 0912480212
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Mão
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3590950
Điện thoại: 038.3844279
Điện thoại di động: 0913273009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thái Tế
Chức vụ: Trưởng Phòng KH Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847560
Điện thoại: 038.3838354
Điện thoại di động: 0913048877
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trí Tuệ
Chức vụ: Trưởng Phòng KH Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847559
Điện thoại: 038.3847435
Điện thoại di động: 0903453567
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đức Bắc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847590
Điện thoại: 038.3837652
Điện thoại di động: 0983055211
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Mai Văn Diễm
Chức vụ: Trưởng Phòng KH Văn hóa và Xã hội
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847561
Điện thoại: 038.3565320
Điện thoại di động: 0913063025
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Anh Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3592246
Điện thoại: 038.3851717
Điện thoại di động: 0912448777
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Giang
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847590
Điện thoại: 038.3833111
Điện thoại di động: 0982810624
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3566886
Điện thoại: 038.3571720
Điện thoại di động: 0912235494
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Minh Hoa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3592821
Điện thoại: 038.3856853
Điện thoại di động: 0983488473
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Nhàn
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3561765
Điện thoại: 038.3841522
Điện thoại di động: 0913357585
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Lệ Thanh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3844010
Điện thoại: 038.3849135
Điện thoại di động: 0983849135
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thịnh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3590950
Điện thoại: 038.3845640
Điện thoại di động: 0903468367
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Tiến Trị
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định Dự án đầu tư và xét thầu
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3835462
Điện thoại: 038.3561703
Điện thoại di động: 0989346969
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Vĩnh Trường
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3592246
Điện thoại: 038.3520583
Điện thoại di động: 0989126737
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trọng Bình
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thẩm định Dự án đầu tư và xét thầu
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3849284
Điện thoại: 038.3523445
Điện thoại di động: 0912045203
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Phan Khánh
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thẩm định Dự án đầu tư và xét thầu
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.384010
Điện thoại: 038.3590474
Điện thoại di động: 0983037314
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Khắc Lợi
Chức vụ: Phó trưởng phòng KH Công nghiệp - Dịch vụ
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847559
Điện thoại: 038.3858938
Điện thoại di động: 0916554555
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Huy Quýnh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3844974
Điện thoại: 038.3857372
Điện thoại di động: 0903231953
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3844636
Điện thoại: 038.8911999
Điện thoại di động: 0912884886
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Sỹ Trà
Chức vụ: Phó trưởng Phòng KH Nông nghiệp và PTNT
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847560
Điện thoại: 038.3849866
Điện thoại di động: 0912215731
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Xuân Anh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847611
Điện thoại: 038.3833658
Điện thoại di động: 0989196977
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Lâm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847611
Điện thoại: 038.3811320
Điện thoại di động: 0983922300
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tô Long
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại cơ quan: 038.3847611
Điện thoại: 038.3831905
Điện thoại di động: 0904600787
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia