Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3605
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2727
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2416
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2345
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2349
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2267
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2304
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2272
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2188
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2456
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2234
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2326
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2274
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2221
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2240
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2233
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2275
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2202
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2262
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2340
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2407
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3746
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2350
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2254
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2282
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2252
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2239
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2354
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2493
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2186
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2296
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2261
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2472
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2309
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2246
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2298
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2136
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2214
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2237
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2258
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2500
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2245
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2387
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2174
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2225
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2240
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2176
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2349
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2414
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2191
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2364
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2215
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2195
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2280
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2222
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2219
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2202
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2592
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2349
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2300
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2238
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2270
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2193
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2800
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2198
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2453
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2290
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2298
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2478
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2680
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3890
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2570
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2528
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2549
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2350
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2415
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2337
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2294
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2542
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2353
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2382
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2329
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2341
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2461
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3017
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4385
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4803
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3708
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7232
90 Văn phòng Bộ 2867
91 Thanh tra Bộ 2651
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3016
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3034
94 Vụ Pháp chế 2994
95 Vụ Hợp tác xã 2999
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3596
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3066
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 4863
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3167
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5419
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia