Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3837
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2939
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2564
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2486
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2487
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2386
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2447
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2392
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2315
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2630
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2361
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2452
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2425
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2340
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2368
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2352
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2471
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2393
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2434
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2542
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2626
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3942
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2559
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2375
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2436
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2385
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2364
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2501
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2652
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2349
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2495
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2404
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2616
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2456
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2401
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2432
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2258
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2332
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2364
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2429
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2634
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2393
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2605
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2312
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2348
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2370
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2291
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2482
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2550
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2320
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2544
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2350
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2337
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2417
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2380
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2354
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2335
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2795
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2474
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2425
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2366
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2403
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2317
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2967
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2326
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2592
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2435
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2435
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2624
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2860
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 4108
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2773
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2666
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2712
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2498
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2556
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2486
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2445
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2694
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2497
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2516
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2482
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2497
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2652
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3268
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4907
87 Cục Đầu tư nước ngoài 5237
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3995
89 Cục Quản lý Đấu thầu 8082
90 Văn phòng Bộ 3112
91 Thanh tra Bộ 2832
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3243
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3232
94 Vụ Pháp chế 3167
95 Vụ Hợp tác xã 3271
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3812
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3263
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 6553
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3420
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5862
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia