Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3648
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2758
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2437
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2368
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2366
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2281
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2330
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2289
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2208
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2488
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2255
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2348
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2298
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2241
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2255
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2246
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2369
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2296
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2330
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2438
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2515
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3814
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2382
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2271
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2309
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2274
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2259
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2374
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2520
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2214
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2333
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2277
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2498
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2329
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2279
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2314
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2159
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2236
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2256
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2281
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2519
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2266
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2434
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2194
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2243
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2264
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2188
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2370
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2434
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2208
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2404
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2236
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2213
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2304
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2242
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2238
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2221
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2628
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2371
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2318
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2255
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2290
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2211
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2823
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2210
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2473
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2320
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2320
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2504
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2700
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3923
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2595
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2547
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2578
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2367
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2437
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2351
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2318
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2567
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2377
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2396
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2348
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2363
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2488
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3055
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4483
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4871
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3743
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7436
90 Văn phòng Bộ 2907
91 Thanh tra Bộ 2683
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3052
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3075
94 Vụ Pháp chế 3024
95 Vụ Hợp tác xã 3043
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3638
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3097
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 5250
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3219
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5510
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia