Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3563
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2686
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2387
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2322
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2321
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2240
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2280
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2243
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2162
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2431
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2210
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2295
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2247
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2196
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2214
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2209
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2231
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2169
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2234
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2310
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2369
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3702
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2318
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2229
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2254
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2222
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2214
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2330
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2467
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2161
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2266
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2230
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2447
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2282
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2208
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2265
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2114
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2190
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2213
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2232
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2473
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2210
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2354
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2150
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2206
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2215
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2153
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2320
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2387
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2172
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2330
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2191
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2172
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2258
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2202
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2196
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2178
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2565
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2320
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2260
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2217
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2247
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2169
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2767
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2177
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2428
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2274
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2273
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2450
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2644
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3851
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2538
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2500
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2509
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2323
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2389
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2308
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2274
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2514
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2319
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2352
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2304
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2314
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2424
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 2974
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4307
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4723
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3663
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7171
90 Văn phòng Bộ 2829
91 Thanh tra Bộ 2620
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 2984
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3000
94 Vụ Pháp chế 2952
95 Vụ Hợp tác xã 2964
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3556
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3037
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 4652
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3128
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5351
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia