Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3698
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2802
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2466
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2393
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2409
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2307
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2361
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2316
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2236
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2529
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2289
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2375
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2328
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2262
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2284
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2268
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2393
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2319
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2353
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2460
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2544
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3851
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2464
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2298
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2341
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2305
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2283
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2407
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2557
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2245
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2373
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2306
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2529
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2363
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2317
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2335
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2180
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2258
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2287
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2323
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2549
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2295
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2483
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2216
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2264
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2292
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2215
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2395
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2466
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2231
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2447
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2256
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2240
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2327
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2270
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2261
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2244
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2677
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2402
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2347
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2278
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2319
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2234
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2869
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2241
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2510
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2349
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2349
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2536
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2740
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3972
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2649
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2576
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2615
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2409
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2467
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2385
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2352
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2608
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2420
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2428
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2380
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2397
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2535
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3122
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4623
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4990
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3850
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7668
90 Văn phòng Bộ 2971
91 Thanh tra Bộ 2722
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3106
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3123
94 Vụ Pháp chế 3067
95 Vụ Hợp tác xã 3118
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3684
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3138
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 5737
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3283
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5611
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia